Tuesday, November 29, 2016

ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരൻ 32 നാമങ്ങളും ഭാവങ്ങളും

*ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരൻ 32 നാമങ്ങളും ഭാവങ്ങളും*.

1. *ബാല ഗണപതി*:  അരുണ വർണ്ണം, എട്ട് കൈകൾ, തുമ്പികൈയിൽ മോദകം, ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിന്റെ പ്രതീകം.
2. *തരുണ ഗണപതി*: അരുണ വർണ്ണവും, അഷ്ടഭുജങ്ങളും.
3. *ഭക്ത ഗണപതി*:ശുഭ്ര വർണ്ണവും ചതുർഭുജങ്ങളും.
4. *വീരഗണപതി*: അരുണ വർണ്ണവും, 16 ഭുജങ്ങളും.
5. *ശക്തി ഗണപതി*: സിന്ദൂര വർണ്ണവും ചതുർഭൂജങ്ങൾ, പച്ച വർണ്ണമുള്ള ശക്തിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
6. *ധ്വജ ഗണപതി* / *ദിജ ഗണപതി*: ശുഭ വർണത്തോടും നാലു മൂഖങ്ങളോടും ചതുർഭുജനും.
7. *സിദ്ധ ഗണപതി*: സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തോടും, നാല് ഭുജങ്ങളോടും, ശ്രീ, സമൃദ്ധി എന്നീ രണ്ടു പത്നിമാരോടു കൂടി ഭക്തന്മാർക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
8. *ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി*: നീല നിറം, ചതുർഭുജം തുമ്പികൈയിൽ മാതള ഫലം.
9. *വിഘ്ന ഗണപതി*: സർവ്വാലങ്കാര യുക്തൻ ,പത്ത് ഭുജങ്ങൾ.
10. *ക്ഷിപ്ര ഗണപതി*: രക്തവർണ്ണവും ചതുർഭുജവും
11. *ഹേരംഭ ഗണപതി*: ശുഭ്ര വർണ്ണവും അഞ്ചു മുഖങ്ങളും പത്തു കൈകളും സിംഹാരൂഡനായി ഇരിക്കുന്നു.             
12.*ലക്ഷ്മി ഗണപതി*: തൂവെള്ള നിറമാണ്.ഈ ഗണപതിക്ക് കൈകളിൽ തത്ത, മാതളം,
13.*മഹാഗണപതി*: തൃക്കണ്ണുള്ള ഗണപതിയാണിത്. മാതളം നീലത്താമര, നെൽകതിർ എന്നിവ ൈകകളിലേന്തി നിൽക്കുന്നു.
14. *വിജയ ഗണപതി*: എപ്പോഴും വിജയ ഭാവത്തോടെയുള്ള ഈ ഗണപതി ഒടിഞ്ഞ കൊമ്പ് കൈയിൽ സ്വർണ്ണ ശോഭയുള്ള മാമ്പഴത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു .
15. *നൃത്ത ഗണപതി*: നൃത്തരൂപത്തിലാണ് ഈ ഗണപതി. നാലു കൈകളുള്ള ഈ ഗണപതിയുടെ വിരലുകളിൽ മോതിരവും തുമ്പിക്കൈയിൽ മോദകം, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സാമോദം വിഹരിക്കുന്ന ഗണപതി.
16. *ഉർധ്വഗണപതി*.. സ്വർണ്ണശോഭയോടു കൂടി കൈകളിൽ നെൽക്കതിർ, താമര,കരിമ്പ് ഇടത് തുടയിൽ ശക്തി.
17. *ഏകാക്ഷര ഗണപതി* : തൃക്കൺ ഉള്ള ഗണപതി, അനുഗ്രഹമുദ്രയുമായി താമരയുടെ ആകൃതിയിൽ മൂഷികന്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. കിരീടത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല ചൂടി പാശാങ്കുശ ധാരൻ ഗണപതി.
18. *വരദ ഗണപതി*: ഈ ഗണപതി കൈയിൽ തേനുമായി ഇരിക്കുന്നു, തൃക്കണ്ണ്,തുമ്പിക്കൈയിൽ അമുല്യ രത്നങ്ങളുടെ കുംഭം; ഇടത് തുടയിൽ ശക്തി.
19. *ത്രയാക്ഷരഗണപതി*: ഈ ഗണപതി പൊട്ടിയ കൊമ്പും തുമ്പിക്കൈയിൽ മോദകവും കൈയിൽ മാമ്പഴവുo. എപ്പോഴുoആടുന്ന ചെവികൾ.
20. *ക്ഷിപ്ര ഗണപതി: പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുന്ന ഗണപതി. കുടവയർ, കൈയിൽ നെൽക്കതിർ.
21. *ഹരീന്ദ്രഗണപതി*: ഒരു പീഠത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഗണപതി.
22. *ഏകദന്ത ഗണപതി*. ഈ ഗണപതി നീല നിറത്തോട് കൂടിയതാണ്. ലഡ്ഡു ആണ് പ്രസാദം.
23‌.*സൃഷ്ടി ഗണപതി*: ഈ ഗണപതി ചുവന്ന നിറത്തോട് കൂടിയതാണ്.
24. *ഉദ്ദണ്ഡ ഗണപതി*: ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന 10 കൈകളുള്ള ഗണപതി ആണിത്.
25. *ഋണമോചന ഗണപതി*: ഈ ഗണപതിയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫലമാണ് റോസ് ആപ്പിൾ.
26. *ധുണ്ടി ഗണപതി*: കൈയിൽ രുദ്രാക്ഷമാലയാണ് ഈ ഗണപതിക്കുള്ളത്.
27. *ദ്വിമുഖ ഗണപതി*: രണ്ടു മുഖമുള്ള ഗണപതി.എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കാണുന്ന രീതിയിൽ .
28.*ത്രിമുഖ ഗണപതി*: സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള  താമര ആണ് ഇരിപ്പിടം.
29. *സിംഹ ഗണപതി*: ഈ ഗണപതി ധീരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
30. *യോഗ ഗണപതി*: യോഗ മുദ്രയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗണപതി ആണിത്.
31. *ദുർഗ്ഗാ ഗണപതി*: വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ഗണപതി.
32. *സങ്കടഹര ഗണപതി*: എല്ലാ ദു:ഖവും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഗണപതിയാണിത്.

#ഭാരതീയചിന്തകൾ

പേടി വരുമ്പോൾ

*പേടി വരുമ്പോൾ*
🌻🌻🌻🌻🌻🌻
*അർജുനൻ  ഫൽഗുനൻ പാർത്ഥൻ വിജയനും* *വിശ്രുതമായവൻ പിന്നെ കിരീടിയും,ശ്വേതാശ്വനെന്നും ധനഞ്ജയൻ* *ജിഷ്ണുവും ഭീതിഹരൻ സവ്യസാജി ബീഭത്സവും*
*പത്തുനാമങ്ങളും ഭക്ത്യാ ജപിക്കിലോ*
*നിത്യാഭയങ്ങളകന്നുപോം നിശ്ചയം.*

പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഏകോദരസഹോദരങ്ങളായിരുന്നു.

നരനാനാരായണമഹർഷിമാർ. നരമഹർഷി അർജുനനായും നാരായണമഹർഷി ശ്രീകൃഷ്ണനായും ജന്മമെടുത്തു.കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായി.

ഇനി ഈ പത്തുനാമങ്ങൾ അർജുനന്റെതാണെന്നും അവയുടെ അർത്ഥവും ചുരുക്കിപറയാം.
*അർജ്ജുനൻ:*

അർജ്ജുനത്തിനർത്ഥം വെളുത്ത നിറം,അർജുനവ്രിക്ഷത്തെപോലെ അതുല്യവും ദുർലഭവുമായ നിറമുള്ളവൻ.

*ഫൻഗുനൻ:*

ഫാൽഗുനമാസത്തിൽ ഫൽഗുനി നക്ഷത്രത്തിൽ(ഉത്രം)ജനിച്ചതിനാൽ ഫൽഗുനൻ.

*പാർത്ഥൻ:*

മാതാവ് കുന്തിക്ക് പൃഥ എന്നും പേരുണ്ട് ,പൃഥയുടെ പുത്രൻ പാർത്ഥൻ.

*വിജയൻ:*

യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം വരേയുദ്ധം ചെയ്യും ജയിക്കാതെ മടങ്ങാറില്ല.

*കിരീടി:*

ദേവലോകത്തുചെന്ന് അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധം ജയിച്ചപ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള ഒരുകിരീടംഅർജ്ജുനനെ ദേവേന്ദ്രൻ ചൂടിച്ചു.അന്നുമുതൽ കിരീടിയായി.

*ശ്വേതാശ്വൻ:*

യുദ്ധത്തിനുള്ളതേരിൽ സ്വർണ്ണക്കോപ്പുള്ള വെളുത്ത കുതിരകളെ പൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ശ്വേതാശ്വൻ(ശ്വേതവാഹനൻ എന്നും പറയും.

*ധനഞ്ജയൻ:*

യുധിഷ്ടിരന്റെ രാജസുയയാഗത്തിനുവേണ്ടി ധാരാളം ധനം ശേഖരിച്ചതിനാൽ ധനഞ്ജയൻ.(ധനത്തിൽ ആ ഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാലും)

*ജിഷ്ണു:*

എപ്പോഴും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും,കോപിച്ചാൽ ഭയങ്കരനാകും.

*സവ്യസാചി:*

ഗാണ്ഡീവത്തിൽ ഒരേസമയം രണ്ടുകൈകൊണ്ടും ഒരുപോലെ അസ്തൃം പ്രയോഗിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ.

*ബീഭത്സ:*

യുദ്ധത്തിൽ ബീഭത്സകർമങ്ങൾ ചെയ്യില്ല.
ഉത്തരന് അർജുനന്റെ                                       പത്ത ്നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് നമ്മൾ പേടി വരുമ്പോൾ ഇന്നും ചൊല്ലുന്നു.

ഗുരുവായൂർ പൂജാവിധിയെ പറ്റി*

*ഗുരുവായൂർ പൂജാവിധിയെ പറ്റി*
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മറ്റു കേരളീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി
ഗുരുവായൂരിൽ നിത്യേന അഞ്ചു പൂജകളും മൂന്നു ശീവേലികളുമുണ്ട്.

1 *പള്ളിയുണർത്ത്*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽനട തുറക്കുന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ്. ആ സമയത്ത് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച നാരായണീയവും എഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച ഹരിനാമകീർത്തവും പൂന്താനം നമ്പൂതിരി രചിച്ച ജ്ഞാനപ്പാനയും ശംഖനാദവും തകിലും നാദസ്വരവും കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പള്ളിയുണർത്തപ്പെടുന്നു.

2 *നിർമാല്യ ദർശനം*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
തലേന്നു ചാർത്തിയ അലങ്കാരങ്ങളോടെ വിരാജിക്കുന്ന ഭഗവത് വിഗ്രഹം ദർശിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾ നിർവൃതി നേടുന്നു. ഈ ദർശനത്തിനെ നിർമാല്യ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നു. പുലർച്ചെ 3.00 മുതൽ 3.20 വരെയാണ് നിർമ്മല്യ ദർശനം.

3 *എണ്ണയഭിഷേകം*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
തലേ ദിവസത്തെ മാല്യങ്ങൾ മാറ്റിയ ശേഷം ബിംബത്തിൽ എള്ളെണ്ണകൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തുന്നു.ആടിയ ഈ എണ്ണ ഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായി നൽകുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പന് ആടിയ എണ്ണ വാതരോഗശമനത്തിന് ഉത്തമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

4 *വാകച്ചാർത്ത്*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
തുടർന്ന് എണ്ണയുടെ അംശം മുഴുവനും തുടച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം ബിംബത്തിന്മേൽ നെന്മേനി വാകയുടെ പൊടി തൂവുന്നു. ഇതാണ് പ്രശസ്തമായ വാകച്ചാർത്ത്. വാകച്ചാർത്തിനു ശേഷം ശംഖാഭിഷേകം നടത്തുന്നു. മന്ത്രപൂതമായ തീർത്ഥം ശംഖിൽ നിറച്ച് അഭിഷേകം നടത്തുന്നു. ഇതാണ് ശംഖാഭിഷേകം. പിന്നീട് സുവർണ്ണ കലശത്തിലെ ജലാഭിഷേകത്തോടെ അഭിഷേകചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പള്ളിനീരാട്ടാണ് ഇത്. പിന്നെ മലർ നിവേദ്യമായി. മലർ,ശർക്കര,കദളിപ്പഴം എന്നിവയാണ് അപ്പോഴത്തെ നൈവേദ്യങ്ങൾ. രാവിലെ 3:20 തൊട്ട് 3:30 വരെയാണിത്.

5 *മലർനിവേദ്യവും*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
വിഗ്രഹാലങ്കാരവും
അഭിഷേകത്തിനുശേഷം മലർ നിവേദ്യവും വിഗ്രഹാലങ്കാരവുമാണ്. ഇതിന് നട അടച്ചിരിയ്ക്കും. ഈ സമയത്ത് ദർശനം ഇല്ലെങ്കിലും നാലമ്പലത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ ഭകതന് അനുവാദമുണ്ട്.

6 *ഉഷ:പൂജ*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
മലർനിവേദ്യത്തെ തുടർന്ന് ഉഷ:പൂജയായി. ഇതിനു അടച്ചു പൂജയുണ്ട്.ധാരാളം ശർക്കര ചേർത്ത നെയ്പ്പായസം, വെണ്ണ, കദളിപ്പഴം, പഞ്ചസാര, വെള്ളനിവേദ്യം എന്നിവയാണ് ഉഷ:പൂജയുടെ നിവേദ്യങ്ങൾ .4.15 മുതൽ 4.30 വരെയാണ് ഉഷഃപൂജ. അതിനു ശേഷം 5.45 വരെ ദർശന സമയമാണ്.
ഇതോടെ ആദ്യ പൂജ അവസാനിക്കുന്നു.

7 *എതിരേറ്റ് പൂജ*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും സൂര്യോദയമാകും. ഈ പൂജയ്ക്കാണ് "എതിരേറ്റ് പൂജ" എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദയസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളെ എതിരേറ്റുനടത്തുന്നു എന്നതാണ് എതിരേറ്റുപൂജ എന്ന പേരിനുപിന്നിലുള്ള അർത്ഥം. എതിരേറ്റുപൂജ ലോപിച്ച് എതൃത്തപൂജയായി മാറി. ഇതിന് അടച്ചുപൂജയും നിവേദ്യവുമില്ല. ഈ പൂജയുടെ സമയത്ത് തിടപ്പള്ളിയിൽ ഗണപതിഹോമം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഗണപതിഹോമത്തിലെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്നുമെടുത്ത അഗ്നി കൊണ്ടായിരുന്നുവത്രെ പണ്ട് തിടപ്പള്ളിയിൽ തീ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ഈ സമയത്തു തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവന്മാർക്ക് കീഴ്ശാന്തിമാർ പൂജ നടത്തുന്നു. അകത്ത് കന്നിമൂലയിൽ (തെക്കുപടിഞ്ഞാറേമൂല) ഗണപതി, പുറത്ത് തെക്കുഭാഗത്തെ പ്രദക്ഷിണവഴിയിൽ അയ്യപ്പൻ, വടക്കുകിഴക്കുഭാഗത്ത് ഇടത്തരികത്തുകാവിൽ വനദുർഗ്ഗാഭഗവതി എന്നിവരാണ് ഉപദേവതകൾ. ഗണപതിക്കും അയ്യപ്പനും വെള്ളനിവേദ്യമാണ്. കദളിപ്പഴം, പഞ്ചസാര, ത്രിമധുരം എന്നിവ സാമാന്യമായി എല്ലാ ഉപദേവന്മാർക്കും നിവേദിക്കപ്പെടുന്നു. രാവിലെ 7 മണി വരെയാണിത്. അതിനു ശേഷം 20 മിനിട്ട് നേരം ദർശന സമയമായതിനാൽ പൂജകളില്ല.

8 *കാലത്തെ ശീവേലി*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
തന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾക്ക് നിവേദ്യം നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ നേരിൽ കാണുകയാണ് ശീവേലിയുടെ ആന്തരാർത്ഥം. അവർക്ക് നൽകുന്ന ബലിയാണ് ശ്രീബലി-ശീവേലി. ദ്വാരപാലകരും ഭൂതഗണങ്ങളും ഈ സമയത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ജലഗന്ധ പുഷ്പാദികളായി മേൽശാന്തിയും ഹവിസ്സിന്റെ പാലികയിൽ നിവേദ്യവുമായി കീഴ്ശാന്തിയും നടക്കുന്നു. ഭൂതഗണങ്ങളെ പ്രതിനീധീകരിക്കുന്ന ബലിക്കല്ലുകളിന്മേലാണ് ബലി തൂവുക. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലമ്പലത്തിനു വെളിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിടമ്പുമായി കീഴ്ശാന്തി ആനപ്പുറത്ത് കയറുന്നു. തിടമ്പു പിടിയ്ക്കുന്ന കീഴ്ശാന്തിയെ ശാന്തിയേറ്റ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുമ്പിൽ 12 കുത്തുവിളക്കുകളും വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെ നാമജപങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയുമായി ശ്രീബലിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രദക്ഷിണമായി നീങ്ങുന്നു. മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണശേഷം ഉത്സവവിഗ്രഹവുമായി കീഴ്ശാന്തി ശ്രീലകത്തേക്ക് പോകുന്നു.

ശീവേലി, പാലഭിഷേകം, നവകാഭിഷേകം, പന്തീരടി നിവേദ്യം എന്നിവ 7.15 തൊട്ട് 9.00 വരെയാണ്.

9 *നവകാഭിഷേകം*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ശീവേലിക്ക് ശേഷം രുദ്രതീർത്ഥത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തുന്നു. ഇളനീരും പശുവിൻപാലും പനിനീരും കൊണ്ടും വിഗ്രഹത്തിന്മേൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഒൻപത് വെള്ളിക്കലശങ്ങളിൽ തീർത്ഥജലം നിറച്ച് മന്ത്രപൂർവ്വം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് “നവകാഭിഷേകം” എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂജ നടത്തുന്നത് ഓതിക്കന്മാരാണ്. തുടർന്ന് ബാലഗോപാല രൂപത്തിൽ കളഭം ചാർത്തുന്നു.

10 *പന്തീരടിപൂജ*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
നിഴലിനു പന്ത്രണ്ട് നീളം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് പന്തീരടി. ഉദ്ദേശം കാലത്ത് 8 മണിക്കും 9 മണിക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇത്. ഈ സമയത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പൂജയായതിനാലാണ് ഇതിനെ “പന്തീരടിപൂജ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മേൽശാന്തി ഈ സമയത്ത് വിശ്രമത്തിന് പോകുന്നതു കൊണ്ട് തന്ത്രിയോ ഓതിക്കനോ ആണ് ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. 8.10 മുതൽ 9.10 വരെ ദർശനമുണ്ടായിരിക്കും.

11 *ഉച്ചപൂജ*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ഇത് നടയടച്ചുള്ള പൂജയാണ്. ദേവനും ഉപദേവതകൾക്കും നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്ന പൂജയാണിത്. സധാരണ മേൽശാന്തിയാണ് ഈ പൂജ നടത്തുന്നത്. ഉദയാസ്തമന പൂജ, മണ്ഡലക്കാലം, ഉത്സവം എന്നീ അവസരങ്ങളിൽ ഓതിയ്ക്കന്മാരും കലശം, പുത്തരി നിവേദ്യം എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ തന്ത്രിയും ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നു. ഇടയ്ക്കയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഈ സമയത്ത് ‘അഷ്ടപദി’ ആലപിക്കുന്നു. ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞപായസമാണ് നിവേദ്യം. ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മണിയ്ക്ക് നട അടയ്ക്കുന്നു. ഉച്ചപൂജസമയത്ത് ദേവപ്രതിനിധി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഊട്ടാറുണ്ട്. 11.30 മുതൽ 12.30 വരെയാണ് ഉച്ചപൂജ.

നിവേദ്യത്തിന് വെള്ളി ഉരുളിയിൽ വെള്ളനിവേദ്യം. നാലുകറികൾ, കൂടാതെ പാൽപ്പായസം, പഴം, തൈര്, വെണ്ണ, പാൽ, ശർക്കര, നാളികേരം, കദളിപ്പഴം എന്നിവ വെള്ളി, സ്വർണ്ണം പാത്രങ്ങളിലായി ഉണ്ടാവും. ഇതിനു പുറമെ ഭകതരുടെ വഴിപാടായി പാൽപ്പായസം, തൃമധുരം, പാലടപ്രഥമൻ, ശർക്കരപ്പായസം, ഇരട്ടിപ്പായസം, വെള്ളനിവേദ്യം എന്നിവ വേറേയും. ഇതിനു ശേഷം നടയടച്ച് അലങ്കാരമാണ്. മേൾശാന്തി മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പോലെ ഓരോ ദിവസവും വേറെ വേറെ രുപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കും. അതിനുശേഷം 12.30 ന് നടയടയ്ക്കും.

12 *വൈകീട്ടത്തെ ശീവേലി*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
വൈകുന്നേരം നാലര മണിക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നു (മണ്ഡലകാലത്ത് 3:30നുതന്നെ തുറക്കും). പിന്നീട് 4.45 വരെ ദർശനം. നട തുറന്ന് താമസിയാതെ ഉച്ച ശീവേലിയായി. ദേവന്റെ തിടമ്പ് ആനപ്പുറത്തേറ്റി മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം ഉള്ള ഇതിനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹൃദ്യമായതിനാൽ കാഴ്ച ശീവേലി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ദീപാരാധന വരെ ദർശനമുണ്ട്.

നിത്യശീവേലിയുള്ള മറ്റുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശീവേലിയുണ്ടാകും. വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ വൈകുന്നേരം കാഴ്ച്ചശീവേലിയായി അത് നടത്താറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഗുരുവായൂരിൽ മാത്രം നിത്യവും ഈ രീതിയിൽ നടത്തുന്നു.

13 *ദീപാരാധന*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
നാലമ്പലത്തിനുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. ദീപസ്തംഭങ്ങളും അടിമുടി ദീപാലംകൃതങ്ങളാകുന്നു. ദീപാരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളിവിളക്കുകൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് മേൽശാന്തി നട തുറക്കുന്നു. ദീപത്താലും കർപ്പൂരദീപത്താലും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ഉഴിഞ്ഞുണ്ട് ദീപാരാധന നടത്തപ്പെടുന്നു. ഓരോ ദിവസത്തെയും സൂര്യാസ്തമയസമയമനുസരിച്ചാണ് ദീപാരാധന നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ കൃത്യസമയം പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് വൈകീട്ട് ആറുമണിക്കുമുമ്പോ ഏഴുമണിക്കുശേഷമോ ഉണ്ടാകാറില്ല..പിന്നെ 7.30 വരെ ദർശനമുണ്ട്.

14 *അത്താഴ പൂജ*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അത്താഴ പൂജ തുടങ്ങുകയായി. ഈ പൂജയ്ക്കുള്ള പ്രധാന നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ണിയപ്പം, ഇലയട, വെറ്റില, അടയ്ക്ക, പാലടപ്രഥമൻ, പാൽപ്പായസം എന്നിവയാണ്. 7.30 മുതൽ 7.45 വരെയാണ് അത്താഴപൂജ നിവേദ്യത്തിന്റെ സമയം. 7.45 മുതൽ 8.15 വരെ അത്താഴ പൂജയും. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സവ വിഗ്രഹവുമായി ‘അത്താഴ ശീവേലി‘ക്ക് തുടക്കംകുറിക്കും. 8.45 മുതൽ 9.00 വരെയാണ് ശീവേലി.

അത്താഴപൂജയ്ക്ക് വെള്ളനിവേദ്യം, അവിൽ കുഴച്ചത്, പാൽപ്പായസം എന്നിവയും അടച്ചുപൂജയ്ക്ക് വെറ്റില, അടയ്ക്ക, അട, അപ്പം, കദളിപ്പഴം എന്നിവയും നിവേദിയ്ക്കും. അത്താഴപൂജയ്ക്ക് അടയും അപ്പവും എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീകോവിലിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

15 *അത്താഴശീവേലി*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
അത്താഴപ്പുജ കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിശീവേലി തുടങ്ങുന്നു. മൂന്ന് പ്രദിക്ഷണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രദിക്ഷണം ഇടയ്ക്ക കൊട്ടിയുള്ളതാണ്. ചുറ്റുവിളക്കുള്ള ദിവസം നാലമ്പലത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ദിവസവും മൂന്നുശീവേലിക്കും ആനയെഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ടാകും. കുംഭമാസത്തിൽ ഉത്സവം കൊടിയേറ്റദിവസം രാവിലെ മാത്രമാണ് ആനയില്ലാതെ ശീവേലി നടത്തുന്നത്.

16 *തൃപ്പുകയും ഓലവായനയും*
💧💧💧💧💧💧💧💧💧
ശീവേലി കഴിഞ്ഞാൽ തൃപ്പുക എന്ന ചടങ്ങാണ്. ചന്ദനം, അഗരു, ഗുൽഗുലു തുടങ്ങിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൊടിച്ചുള്ള വെള്ളിപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നവഗന്ധ ചൂർണ്ണമാണ് തൃപ്പുകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൗരഭ്യം നിറഞ്ഞ ധൂമം ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. തൃപ്പുക നടത്തുന്നത് അന്നത്തെ ശാന്തിയേറ്റ നമ്പൂതിരിയായിരിയ്ക്കും. തൃപ്പുക കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ വരവുചെലവു കണക്കുകൾ 'പത്തുകാരൻ' എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള കഴകക്കാരൻ വാര്യർ ഓലയിൽ എഴുതി, വായിച്ചതിനു ശേഷം തൃപ്പടിമേൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. 9.00 മുതൽ 9.15 വരെയാണിത്. ശാന്തിയേറ്റ നമ്പൂതിരി നട അടയ്ക്കുന്നു, മേൽശാന്തിയുടെ ഉത്തരവാദിതത്തിൽ താഴിട്ടുപൂട്ടുന്നു.

അങ്ങനെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തെ പൂജകൾ സമാപിക്കുന്നു. നിർമ്മാല്യം മുതൽ തൃപ്പുക വരെയുള്ള ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് 12 ദർശനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഈ പന്ത്രണ്ട് ദർശനങ്ങളോടുകൂടിയാവണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭജനമിരിക്കൽ.

വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന് മാറ്റം വരും, വിശേഷിച്ച് വിഷു, ഉത്സവം, ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി, അഷ്ടമിരോഹിണി, തിരുവോണം തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമനപൂജ നടക്കുന്ന ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾ വരും, അതും മിക്ക ദിവസവും ബുക്കിംഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് .18 പൂജകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അർദ്ധരാത്രി മാത്രമേ അന്നൊക്കെ നടയടയ്ക്കൂ. വിളക്കുള്ള ദിവസം നടയടച്ചുകഴിഞ്ഞേ തൃപ്പുക നടത്താറുള്ളൂ. എന്നാൽ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റാൻ ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ദേവസ്വം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഈ ചടങ്ങിനു മാറ്റം വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിവിശിഷ്ടമായ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റ ഗുരുവായൂർ പൂജാവിധിയെ പറ്റി സാമാന്യ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുമല്ലോ.

☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘

ക്ഷേത്രം എന്താണ്?


ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന ദേവയജ്ഞം പൂജാരൂപത്തിലായി പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉപകാരാർത്ഥം ക്ഷേത്രങ്ങളായി വികസിച്ചു. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അഗ്നിഹോത്രം ഇഷ്ടധർമ്മവും രണ്ടും ചേർന്നാൽ ഇഷ്ടപൂർത്തമാകും. പൂജയിൽ നാം സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനെയല്ല പൂജിക്കുന്നത്. ഓരോ ഉപാസനാമൂർത്തിയ്ക്കും നാമരൂപങ്ങൾ കല്പിച്ച് പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ച്‌ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയിലെ "അർച്ചനം" എന്ന ഭാവമാണ് പൂജയായി മാറിയത്. പ്രഹർഷേണയുള്ള അർച്ചനയാണ് പ്രാർത്ഥന. ശരിയായ നിശബ്ദതയാണ്. വിശേഷരൂപത്തിൽ ഊർജ്ജത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹം. ചൈതന്യവർത്തായി നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രതിഷ്ഠ. യാഗശാലയിൽ അഗ്നികുണ്ഠത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്ഥാനം. ക്ഷേത്രം എന്നാൽ "ക്ഷയാൽ ത്രായതേ ഇതി ക്ഷേത്രം" അതായത് നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം എന്ന് ആഗമ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവ പൂജയെപ്പറ്റിയും സംഹിതാശാസ്ത്രത്തിൽ വിഷ്ണുപൂജയെപ്പറ്റിയും ശാക്തേയശാസ്ത്രത്തിൽ ദേവീപൂജയെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു. പ്രതിമാർച്ചന ഈശ്വരപൂജ തന്നെയാണ്. നാം ആരാധിക്കുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടോ ലോഹംകൊണ്ടോ ഉള്ള പ്രതിമയിലാണെങ്കിലും ആ സമർപ്പണം ഈശ്വരനിൽ എത്തുന്നു. അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന ഹവിസ്സ് അനേകം പരിണാമങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി അന്നമയകോശമായി ത്തീരുന്നു.
: ക്ഷേത്ര ദര്‍ശന ആചാരങ്ങള്‍

–അതീവ ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രം ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍

പ്രവേശിക്കുക

– ക്ഷേത്ര പൂജാരികളെ സ്പര്‍ശിക്കാതിരിക്കുക.

-കുളിക്കാതെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്‌.

-ക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന എണ്ണ, നെയ്യ്‌, പൂക്കള്‍ തുടങ്ങിയ ദ്രവ്യങ്ങള്‍
ശുദ്ധമായിരിക്കണം.

-വെറും കൈയോടെ ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തരുത്‌.

-ഉപദേവത ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ദര്‍ശനവും നമസ്കാരവും ചെയ്തതിനു ശേഷം വേണം പ്രധാന ദേവനെ ദര്‍ശിക്കാന്‍.

-വിഷയാസക്തി,അസൂയ,പരദ്രോഹചിന്ത തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കി ദര്‍ശനം നടത്തുക.

–ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം പാടില്ല.

-സ്ത്രീകള്‍ ആര്‍ത്തവം തുടങ്ങി ഏഴു ദിവസം  വരേയും ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഏഴാം മാസം മുതല്‍ പ്രസവിച്ചു 148 ദിവസം കഴിയുന്നത്‌വരേയും ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്‌. കുട്ടികളെ ചോറൂണ്‌ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനത്തിനായി കൊണ്ട്‌ പോകാവൂ.

-വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വധൂവരന്‌മാര്‍ ചുറ്റമ്പലത്തില്‍ കയറാന്‍ പാടില്ല.

– നിവേദ്യ സമയത്ത്‌ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ പാടില്ല.

– ബലിക്കല്ലില്‍ കാലു കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ സ്പര്‍ശിക്കാന്‍
പാടില്ല.

-തീര്‍ത്ഥം മൂന്നു തവണ മന്ത്രം ജപിച്ചു സേവിച്ചശേഷം തലയിലും മുഖത്തും തളിക്കാം. കൈ, ചുണ്ടില്‍ തൊടാതെ നാക്ക്നീട്ടി തീര്‍ത്ഥം നാക്കില്‍ വീഴിക്കണം. കൈപ്പടത്തില്‍ കീഴ്ഭാഗത്തില്‍ കൂടിവേണം നാക്കില്‍ വീഴ്ത്താന്‍. തീര്‍ത്ഥം സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പ്രസാദം നെറ്റിയില്‍ തൊടണം. പുഷ്പം തലയിലോ ചെവികള്‍ക്കിടയിലോ വയ്ക്കാം. എണ്ണ, വാകച്ചാര്‍ത്ത് എന്നിവ തലയില്‍ പുരട്ടണം, ചാന്തു നെറ്റിയില്‍തൊടാം.

-അനാവശ്യസ്ഥലങ്ങളില്‍‌ കര്‍പ്പൂരം കത്തിക്കുക,പ്രസാദം അണിഞ്ഞശേഷം ബാക്കി
ഷേത്രത്തില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക,ദേവനും ദേവവാഹനത്തിനും ഇടയിലൂടെ നടക്കുക,
വിഗ്രഹങ്ങളില്‍  തൊട്ടു നമസ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയവയും അരുതാത്തതാണു

– ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ പരിപൂര്‍ണ നിശബ്ദത പാലിക്കണം.

– കുശലപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക.–

– ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ കര്‍ശനമായും പാലിക്കുക.

– നാലമ്പലത്തിന്‌ ഉള്ളില്‍ മൊബൈല്ഫോണ്‍ , മുതലായ ഉപകരണകള്‍ പ്രവ്‌ര്‍ത്തിപ്പിക്കരുത്‌

പ്രദക്ഷിണ നിയമങ്ങള്‍

ഗണപതി- ഒന്ന്‌

ശിവന്‍ – മൂന്ന്‌

മഹാവിഷ്ണു – നാല്‌

ശാസ്താവ്‌ – അഞ്ച്‌

സുബ്രമണ്യന്- ആറ്

ഭഗവതി – നാല്‌

സൂര്യന്‍ – രണ്ട്‌

ശിവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചന്ദ്രകല രൂപത്തില്‍ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം.

എങ്ങനെയാണ് പ്രദക്ഷിണ സമയത്ത്‌ നടക്കേണ്ടത്‌?

ആസന്ന പ്രസവാ നാരീ തൈലപൂര്‍ണം യഥാഘടം

വഹന്തീശന കൈര്യാതി തഥാകാര്യാല്‍ പ്രദക്ഷിണം

പ്രസവം അടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ തലയില്‍ എണ്ണ നിറഞ്ഞ കുടം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അതുപോലെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുവാന്‍.

പ്രദക്ഷിണ കാലവിധികള്‍

കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രദക്ഷിണം രോഗനാശകവും മദ്ധ്യാഹ്നകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രദക്ഷിണം സര്‍വാഭീഷ്ട ദായകവും സായാഹ്ന കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന
പ്രദക്ഷിണം എല്ലാ പാപങ്ങളേയും ഹനിക്കുന്നതും അര്‍ദ്ധരാത്രി ചെയ്യുന്നത് മുക്തിപ്രദവുമത്രേ
ജന്മനക്ഷത്രവും ഉപാസനാമൂര്‍ത്തിയും

ഒരാളുടെ ജന്മ സമയത്തെ ഗ്രഹനില പരിശോധിച്ച്  അയാളുടെ ഉപാസനാ മൂര്‍ത്തിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു ആചാര്യന്മാര്‍ പല മാര്‍ഗങ്ങളും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാം ഭാവം നമ്മുടെ പൂര്‍വ ജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍ തന്നെ അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍, അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം, അവിടേക്ക് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം എന്നിവകളില്‍ ഏറ്റവും ബലമുള്ള ഗ്രഹത്തിന്റെ ദേവതയെ ഉപാസിച്ചാല്‍ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ആയി എന്ന് പറയാം.

ജാതകത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്ഫുടം ഉള്ള  ഗ്രഹത്തെ ആത്മ കാരക ഗ്രഹം എന്ന്‍ പറയുന്നു. ആഗ്രഹം അംശിച്ച  രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം സൂചന നല്‍കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ദേവതയാണ്  ഉപാസനാ മൂര്‍ത്തി എന്ന്  നിര്‍ണയിയിക്കാം. ഇവിടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലം നോക്കി വേണം ദേവതാ നിര്‍ണയം നടത്താന്‍.

എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക്  ഓരോ ഉപാസനാമൂര്‍ത്തികളെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരരവരുടെ  ജന്മ നക്ഷത്രം അനുസരിച്ചുള്ള  ഉപാസനാ മൂര്‍ത്തിയെ ഉപാസിക്കുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിനും ആയുരാരോഗ്യ  വര്‍ധനവിനും ഏറെ ഉത്തമമാകുന്നു.

ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ ഉപാസനാ മൂര്‍ത്തികളും

*********************************************

അശ്വതി              ഗണപതി     
ഭരണി                  സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ഭദ്രകാളി
കാര്‍ത്തിക           ദുര്‍ഗാദേവി
രോഹിണി            വിഷ്ണു, ദുര്‍ഗാദേവി
മകയിരം              മഹാലക്ഷ്മി
തിരുവാതിര          നാഗദേവതകള്‍
പുണര്‍തം             ശ്രീരാമന്‍     
പൂയം                    മഹാവിഷ്ണു
ആയില്യം            ശ്രീകൃഷ്ണന്‍
മകം                     ഗണപതി
പൂരം                     ശിവന്‍
ഉത്രം                    ശാസ്താവ്
അത്തം                ഗണപതി
ചിത്തിര               സുബ്രഹ്മണ്യന്‍      
ചോതി                  ശ്രീഹനുമാന്‍
വിശാഖം              ബ്രഹ്മാവ്‌
അനിഴം                സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ഭദ്രകാളി         
തൃക്കേട്ട                സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
മൂലം                     ഗണപതി
പൂരാടം                 ലക്ഷ്മീനാരായണന്‍
ഉത്രാടം                 ശങ്കര നാരായണന്‍
തിരുവോണം        മഹാവിഷ്ണു
അവിട്ടം                സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ഭദ്രകാളി    
ചതയം                 നാഗദേവതകള്‍
പൂരൂരുട്ടാതി          മഹാവിഷ്ണു
ഉതൃട്ടാതി               ശ്രീരാമന്‍
രേവതി                 മഹാവിഷ്ണു , മഹാലക്ഷ്മി
     : ഹൈന്ദവ ദേവതകളുടെ പട്ടിക

ആദിപരാശക്തി
സരസ്വതി
ഗായത്രി
സാവിത്രി
ശതരൂപ
വാക്/വാഗീശ്വരി
ശാരദ
ലക്ഷ്മി
അഷ്ടലക്ഷ്മി
ആദി-ലക്ഷ്മി
ധന-ലക്ഷ്മി
ധന്യ-ലക്ഷ്മി
സന്ദാന-ലക്ഷ്മി
വിജയ-ലക്ഷ്മി
വിദ്യാ-ലക്ഷ്മി
ധൈര്യ-ലക്ഷ്മി
ഗജ-ലക്ഷ്മി
ശ്രീ
ഭൂദേവി
അലക്ഷ്മി
പാർവ്വതി
സതി/ദാക്ഷായണി
ശക്തി
മഹാവിദ്യ
കാളി
താരാ ദേവി
തൃപുര സുന്ദരി
ഭുവനേശ്വരി
ഭൈരവി
ധൂമവതി
ബഹളമുഖി
മാതംഗി
കമലാത്മിക
ഭവാനി
ദുർഗ്ഗ
നവദുർഗ്ഗ
ശൈലപുത്രി
ബ്രഹ്മാചരണി
കൂശ്മാണ്ട
സ്കന്ദ മാതാ
കാർത്യായണി
മഹാഗൗരി
കാളരാത്രി
ചന്ദ്രഘണ്ട
സിദ്ധി ധാത്രി
ജഗത്ധാത്രി
ബ്രഹ്മാവ്
പ്രജാപതി
ശിവൻ
മഹാദേവൻ
പ്രജാപതി
ഖണ്ഡോബ
ജ്യോതിബ
ഭൈരവൻ
നടരാജൻ
അർദ്ധനാരീശ്വരൻ
ദക്ഷിണാമൂർത്തി
പശുപതി
ലിംഗോത്ഭവമൂർത്തി വിഷ്ണു
വെങ്കിടേശ്വരൻ
അവതാരങ്ങൾ

ബ്രഹ്മാവ്
നാരദൻ
ലക്ഷ്മി
സീതാദേവി
രുക്മിണി
പദ്മാവതി
ദുർഗ്ഗ
ചണ്ഡനായിക
വിഷ്ണു
ദശാവതാരം
മത്സ്യം
കൂർമ്മം
വരാഹം
നരസിംഹം
വാമനൻ
പരശുരാമൻ
ശ്രീരാമൻ
കൃഷ്ണൻ
ബുദ്ധൻ
കൽക്കി
തെന്നിന്ത്യയിൽ ബുദ്ധനു പകരം ബലരാമനെയാണ് അവതാരമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ

അഗ്നി
അച്യുതൻ
അദിതി
അപ്
അയ്യനാർ
അയ്യപ്പൻ
അരുന്ധതി
അരുണൻ
അർദ്ധനാരീശ്വരൻ
അർജ്ജുനൻ
അത്രീ
അശ്വിനീദേവകൾ
അഷ്ടദിക്പാലകർ
അഷ്ടലക്ഷ്മി
അഷ്ടവസുക്കൾ
അഷ്ടവിനായകൻ
അസുരൻ
ആകാശം
ആദിത്യൻ
ആദിമൂർത്തി
ആര്യമാൻ
ഇന്ദ്രൻ
ഇന്ദ്രാണി
ഈശൻ
ഈശ്വരൻ
ഉമ
ഋണമോചക ഗണപതി

കടുത്തസ്വാമി
കണ്ണകി
കമലാത്മിക
കറുപ്പസ്വാമി
കല
കശ്യപൻ
കാമൻ
കാമാക്ഷി
കാർത്തികേയൻ
കാർത്യായണി
കാളി
കാവേരി
കിരാതമൂർത്തി
കുബേരൻ
കൃഷ്ണൻ
ഗംഗ
ഗണപതി
ഗണേശൻ
ഗരുഡൻ
ഗായത്രി
ഗുരുവായൂരപ്പൻ

ചന്ദ്രൻ
ചാത്തൻ
ചാമുണ്ഡൻ
ചാമുണ്ഡി
ചിത്രഗുപ്തൻ
ജഗദ്‌ധാത്രി
ജഗന്നാദൻ

ത്രിപുരസുന്ദരി
താര
ദക്ഷൻ
ദത്തത്രയൻ
ദ്രൗപദി
ദാക്ഷായണി
ദിതി
ദുർഗ്ഗ
ദേവൻ
ദേവനാരായണൻ
ദേവി
ധന്വന്തരി
ധനു
ധര
ധർമ്മം
ധാത്രി
ധൂമവതി
നടരാജൻ
നന്ദി
നരസിംഹം
നാഗദേവത
നാഗയക്ഷി
നാഗരാജൻ
നാരദൻ
നാരായണൻ

പത്മനാഭൻ
പ്രജാപതി
പരശുരാമൻ
പരാശിവൻ
പശുപതി
പാർവ്വതി
പുരുഷൻ
പൃത്ഥ്വി
പേയ്
ബ്രഹ്മം
ബലരാമൻ
ബഹളമുഖി
ബാലാജി
ബലരാമൻ
ബുദ്ധി
ബൃഹസ്പതി
ഭഗൻ
ഭദ്ര
ഭദ്രകാളി
ഭരണി
ഭരതൻ
ഭവാനി
ഭാരതി
ഭീഷ്മർ
ഭുവനേശ്വരി
ഭൂതമാത
ഭൂമീദേവി
ഭൈരവൻ
ഭൈരവി
മണികണ്ഠൻ
മറുത
മല്ലികാർജ്ജുനൻ
മഹാകാലേശ്വരൻ
മഹാവിദ്യ
മഹാവിഷ്ണു
മാതംഗി
മാർകണ്ഡേയൻ
മിത്രൻ
മീനാക്ഷി
മുത്തപ്പൻ
മുരുകൻ
മൂകാംബിക
മോഹിനി
ഊർജ്ജത്തിന്റെ
യക്ഷൻ
യക്ഷി
യമൻ
യുധിഷ്ഠിരൻ
രംഗനാഥൻ
രതി
രവി
രാധ
രാമൻ
രാമേശ്വരൻ
രുദ്രൻ
രേണുക
രേവന്മ്ന്
ലക്ഷ്മണൻ
ലക്ഷ്മി
വരുണൻ
വസുക്കൾ
വായു
വാവർസ്വാമി
വാസുകി
വിശ്വകർമ്മാവ്
വിശ്വനാഥൻ
വിഷ്ണു
വീരഭദ്രൻ
വീരലിംഗേശ്വരൻ
വെങ്കിടേശ്വരൻ
ശക്തി
ശത്രുഘ്നൻ
ശിവൻ
സ്കന്ദൻ
സരയൂ
സരസ്വതി
സാവിത്രി
സീത
സുബ്രഹ്മണ്യൻ
സൂര്യൻ
സോമൻ
സോമനാഥൻ
ഹനുമാൻ
ഹരി
ഹൃഷികേശ്

മഹാഭാരതകഥകൾ

Popular Posts

Recent Posts

Categories

Unordered List

Text Widget

സുഹൃത്തെ , ഈ പേജിൽ കാണുന്ന കഥകൾ എനിക്ക് പല ഓണ്‍ലൈൻ മീഡിയ യിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ്.അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക

Total Pageviews

Search This Blog

Powered by Blogger.

Follow by Email

All Time Popular

Subscribe Us

പാതാളരാവണനും ഹനുമാനും

പാതാളരാവണനും ഹനുമാനും 🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱 ലങ്കാധിപനായ രാവണനെ കൂടാതെ ഒരു രാവണന്‍ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ്‌ പാതാള രാവണന്‍.കമ...

Followers

Google+ Followers